انجمن قرآنی فرهنگی محبین یوسف زهرا(عجل الله تعالی فرجه الشریف)

تاسیس 1393(کاشمر)

جلسه

۲۶
شهریور

جلسه قرائت قرآن وسخنرانی

به امیدخداپنجشنبه 95/03/13

در محل مسجدالزهرا

 

 قرآن

ادامه عکسها در ادامه مطلب

منزل برادران کرد(ادامه عکسها درادامه مطلب)

ماه محرم 94

منزل دوست عزیزمان احمدآقانخعی94/7/9

(بقیه عکسها دردنباله مطلب)


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 53 ثانیه

منزل برادران محب علی

(بقیه عکسهادردنباله مطلب)

جلسه قرآن

۳۰
شهریور

منزل آق سیدمحسن حسینی

(بقیه عکسهادردنباله مطلب)